Primo Fencing Challenge【U8 男子重劍 亞軍】

日期: 02/10/2023

喜訊: Primo Fencing Challenge 奪得佳績


景林天主教小學參加了由 Primo Fencing 主辦的 Primo Fencing Challenge 2023,在比賽中取得 U8 男子重劍 亞軍,恭喜得奬的同學:3J 香有情


獲得獎項: 獲獎學生:
U8 男子重劍 亞軍 3J 香有情
Top